Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

We wtorek dwie dyskusje na temat projektów planów zagospodarowania

We wtorek 14 listopada o godz. 17:00 Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dwie dyskusje publiczne. Jedno spotkanie będzie dotyczyć projektu planu miejscowego Matarnia rejon ulicy Jesiennej, a drugie – Dolnego Miasta rejonu ulicy Łąkowej i Bastionu Miś.

Obydwie dyskusje odbędą się w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro, sale 416 i 408).

Matarnia rejon ulicy Jesiennej

Projekt planu obejmuje teren pokryty zielenią urządzoną  w układzie zespołu dworsko-parkowego Matarnia, który jest wpisany do rejestru zabytków. W południowo-zachodniej części znajduje się budynek dworu, w którym prowadzona jest działalność usługowo-lecznicza Stowarzyszenia Monar. Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia działki na zabudowę usługową (bez możliwości nowej zabudowy) z zielenią towarzyszącą (która ma zajmować co najmniej 70% powierzchni): związaną z ochroną zdrowia i pomocą społeczną oraz edukacją publiczną, co w konsekwencji ma umożliwić przekazanie praw własności działki Skarbu Państwa stowarzyszeniu. Zmiana ta ma na celu zachowanie ciągłości utrzymania zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na terenie, który do tej pory był utrzymywany dzięki staraniom pensjonariuszy ośrodka.

Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś

W obszarze objętym projektem planu znajduje się budynek biurowy (dawna fabryka Gdańskiego Monopolu Tytoniowego). Większa część pozostałego terenu została niedawno oczyszczona z zabudowy i przygotowana do zainwestowania. Jedynie po stronie południowej znajdują się niewielkie obiekty. Celem sporządzenia planu jest wsparcie procesów rewitalizacyjnych na Dolnym Mieście. Ma temu służyć weryfikacja ustaleń planistycznych. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy pozwoli na racjonalne wykorzystanie terenu na cele mieszkaniowo-usługowe (przede wszystkim biurowe). Nowa zabudowa uzupełni południową pierzeję ulicy Łąkowej i wprowadzi ład przestrzenny w tym rejonie. Zmiany te jednocześnie przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy i poprawy wizerunku dzielnicy. W projekcie planu szczegółowo ustalono obowiązujące linie zabudowy. Ustalono też oś kompozycyjną łączącą ul. Łąkową z Redutą Dzik, którą zaproponowano podkreślić szpalerem drzew. Od strony ul. Łąkowej określono wymogi dla pierzei eksponowanych (m.in. wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi oraz zastosowanie przeszkleń i oświetlonych witryn na parterze). Pomiędzy ul. Łąkową a terenami rekreacyjnymi nad Opływem Motławy ustalono obligatoryjny ciąg pieszo-jezdny. Cały teren objęty projektem planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W związku z tym do jego ustaleń wprowadzono liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wyłożenie planów do 30 listopada

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 listopada. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/matarnia-rejon-ulicy-jesiennej, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/dolne-miasto-rejon-ulicy-lakowej-i-bastionu-mis oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

opal copy