Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Styczniowe wyłożenie projektów planów miejscowych

Od 2 do 30 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Została także przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych: https://youtu.be/WRfe1tmJkfU

Dyskusje publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z podjazdem i windą) o godzinie 17:00. Terminy dyskusji: 

9 stycznia – Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej

16 stycznia –Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II

16 stycznia – Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej

W granicach obszaru objętego projektem planu Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniejznajdują się: pawilony usługowe, parking oraz droga dojazdowa. Celem sporządzenia planu jest zmiana parametrów zabudowy, która umożliwi rozbudowę pawilonów handlowych (w tym dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawę ich funkcjonalności i estetyki). Projekt planu stwarza warunki dla wzmocnienia lokalnego ośrodka usługowego i realizację atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Przyjęty w nim sposób zagospodarowania uwzględnia miejscowy krajobraz, w tym charakter historycznej zabudowy. W środkowej części terenu pełniącego funkcję lokalnego ośrodka usługowego dopuszczono maksymalną wysokość zabudowy 14 m, na pozostałej części tego terenu – 10 m. Przestrzeń przed pawilonami w części środkowej przeznaczono na ogólnodostępny plac lokalny, a na pozostałym obszarze zachowano parking. Dla pawilonów handlowych od strony ul. Czyżewskiego ustalono elewacje eksponowane oraz rozczłonkowanie bryły budynku poprzez wycofanie elewacji lub jej fragmentów. Dla przestrzeni publicznej ustalono wymóg wprowadzenia zieleni. Na całym terenie dopuszczono organizację okazjonalnych i sezonowych imprez plenerowych. Od strony zabudowy w rejonie ul. Sarniej w kierunku ul. Czyżewskiego zachowano przejścia piesze (w północnej części terenu jako wydzielony ciąg pieszy). Ponadto wydzielono dwa niewielkie tereny - regulujące kwestie własnościowe - przeznaczone na zabudowę mieszkaniowo-usługową o parametrach dostosowanych do charakteru zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie.

Projekt planu Smęgorzyno rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej IIobejmuje teren, który w większości jest niezagospodarowany. W jego centralnej części – przy ul. Kartuskiej – znajduje się stacja benzynowa. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu wzmocnienia w tym rejonie funkcji usługowej. Zabudowa usługowa wzdłuż ul. Kartuskiej będzie stanowiła ekranowanie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej od hałasu ulicznego. W celu umożliwienia budowy obiektów usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz wprowadzono dodatkowe zapisy dotyczące jej lokalizacji: m.in. w pierzei ul. Kartuskiej określono wymóg zasadzenia drzew między budynkami oraz lokalizowania budynków dłuższą elewacją równolegle do ulicy Kartuskiej. Powierzchnię rzutu pojedynczego budynku i zespołu połączonych budynków ograniczono maksymalnie odpowiednio do 1200 m kw. i 1500 m kw. Dzięki temu zabudowa, która powstanie na tym terenie, będzie charakteryzować się gabarytami pośrednimi pomiędzy zabudową produkcyjno-usługową (znajdującą się po północnej stronie ul. Kartuskiej) a planowanymi budynkami jednorodzinnymi (zlokalizowanymi na południe od obszaru objętego projektem planu). Od strony ul. Kartuskiej zakazano lokalizacji parkingów naziemnych i placów manewrowych. Wprowadzono wymóg zasadzenia szpalerów drzew, które zapewnią izolację zabudowy mieszkaniowej od terenów usługowych. W projekcie znalazły się też regulacje zapewniające spójność krajobrazową, w tym wykluczające blachę jako materiał elewacyjny w pierzei ul. Kartuskiej. Wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony zieleni, a także szpaler drzew łączący tereny Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie położone poza granicami planu. W celu ochrony naturalnego ukształtowania terenu ograniczono możliwość makroniwelacji do maksymalnie 4 m.

Teren znajdujący się w granicach projektu planu Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowejjest niezagospodarowany. Celem przystąpienia do prac planistycznych było dopuszczenie na tym obszarze wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami. W projekcie precyzyjnie ustalono formę zabudowy, jaka będzie mogła powstać na tym terenie. Ograniczono ją do budynków wolnostojących, dla których określono wytyczne dotyczące m.in. kształtu dachów (dopuszczono dwu- i wielospadowe, wykluczono mansardowe), ich stopnia nachylenia i materiałów, którymi można je pokryć (dachówką ceramiczną lub betonową w naturalnym kolorze materiału ceramicznego). Mając na uwadze dostosowanie przyszłej zabudowy do budynków stojących w sąsiedztwie, wprowadzono ograniczenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i długości elewacji. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalono w taki sposób, aby zachować odległości od zabudowy jednorodzinnej przy ul. Dantyszka oraz od granic nieruchomości położonych przy ul. Dębowej. Teren objęty projektem planu podzielono na sześć wewnętrznych obszarów i na każdym z nich wprowadzono zapisy dotyczące wysokości nowej zabudowy. Ustalenia te mają na celu dostosowanie przyszłej zabudowy do ukształtowania terenu i budynków istniejących w sąsiedztwie. Na odcinku ul. Dantyszka przeznaczonym na plac do zawracania ustalono zastosowanie tego samego rodzaju nawierzchni i typu krawężników, co na istniejącym odcinku tej ulicy. W projekcie planu wyznaczono minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej (40%) oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej (0,3 m kw./1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkań). Zalecono maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu i wprowadzenie zieleni urządzonej z jego wykorzystaniem.

 

Zgłaszanie uwag – do 13 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 lutego 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

www.brg.gda.pl |

www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska

opal copy